Alari
  Trusted teacher
  Trusted teacher
  Some children need to learn individually about reading or communication, I teach the phonetic reading used in Montessori multi-age classrooms. After that comes literature, arithmetic, geometry, biology, geography, history. And it’s not important how many years you have studied a second language, arts or sports but it still matters how many hours you have spent learning a specific skill. Successful learners can read and understand The Children's Encyclopedia, Oxford vocabulary, play musical instruments (the piano, recorders) or sing aloud, or just to be prepared for the Middle Years in schools. Some people will study just one day, others some months. Usually, tutoring will be organised from September to May in my home or you will pay the travel and additional time-waste expenses during tutoring.
  Elukestva õppimise siht on avatus õppimisele, lai ettevalmistus ja kitsas spetsialiseerumine. Võõrkeelte oskus avab paljud uksed ning aitab põliskeele omailmast kaugemele vaadata, kriitiliselt ja skeptiliselt uurida erinevate kultuuride ja ühiskondade infoallikaid. Reisida iseseisvalt ja suhelda inimestega erinevatest kultuuridest. Keelteõpikuid, lastekirjandust, laulikuid, infovoldikuid, teatmeteoseid ja muid abimaterjale on minu erakogus sadu erinevaid. Järeleaitamise tunnid kohustusliku kooliprogrammi raames. Noortel võimalus eksamiks ettevalmistumine keeleteoorias, lugemises, kuulamises, suulises ja kirjalikus eneseväljenduses. Üldgrammatika õpib selgeks aastaga, sõnavara kinnistub kauem. Täiskasvanute õppes on eelkõige fookuses kõnekeel või ärikeel. Lisaks on võimalik süvendatult õppida inglise keele grammatikat ning võimalus jätkata õpinguid Inglismaal kõrghariduse tasemel kaugõppes. 2/3 maailma teadustöödest on avaldatud inglise keeles.
  Since 2014, I've given several open lessons with children with communication disorders, and from 2019 The Socratic method, supervised the evidence-based teaching on-the- job training from Tallinn University, I also completed supportive mentorship training there in 2021. I also hold a certification as a business assistant manager, learnt multiple languages abroad, trained in woodwind instruments, bel canto singing and the piano accompaniment. Everybody could read. Most often adults need just everyday social skills to hold a conversation with anyone. A few people need the academic language or business language. My home is designed to host people, small events, private tutoring, or mini-group learning up to 6 people. Crab your friends with you to study. All mature students can progress to a certificate, diploma or degree study in the UK or Estonia.
  I teach digital piano playing, synthesizer, melodica, recorders, vocal, ear training and music theory and music notation. / Õpetan digitaalset klaverit, süntesaatorit, meloodikat, plokkflööte, laulmist, solfedžot ning muusikateooriat ja noodilugemist. 1) The recorder - music theory, breathing, duo ensemble, often a preparatory instrument to learn other wind instrument or classical singing 1) Plokkflööt - muusikateooria, hingamine, ansamblimäng, sageli ettevalmistav pill teiste puhkpillide õppimiseks või klassikalise laulu õppimiseks 2) Singing - sight-reading, ear training, voice exercises, vocals, songs and foreign languages (Estonian, English, French, German, Latin, Italian, Spanish, etc) 2) Laulmine - noodilugemine, kuulmise järgi laulmine, hääleharjutused, laulud ja võõrkeeled (eesti, inglise, prantsuse, saksa, ladina, itaalia, hispaania, jne) 3) Keyboards - music theory, piano music, synthesizer, melodica, all keys, chord progressions, accompaniment, music school preparation 3) Klahvpillid - muusikateooria, klaverimuusika, süntesaator, meloodika, kõik helistikud, saateharmoonia, muusikakooli ettevalmistus A) Continuous learning : Kopli hobby school, The Tallinn School of Music and Ballet, etc A) Õpinguid saab jätkata: Kopli huvikool, Tallinna Muusika- ja Balletikool, jne B) All musicians can take online studies in Popular Music from London, UK. B) Kõik muusikud saavad kaugõppes õppida populaarmuusikat Londonis, UK.

  Reviews (0)

  No reviews yet. Take a class with this teacher and help improve her or his profile by posting a first review!

  Good-fit Instructor Guarantee


  If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

  Online reputation

  • Instructor since April 2021
  • Phone number verified
  • Google connected
  • Linkedin connected